Oblasti pôSOBENIA:

Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. pôsobí v týchto oblastiach:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. poskytuje projekčné a inžinierske služby najmä v týchto oblastiach:

 

    • technické štúdie, investičné štúdie a štúdie realizovateľnosti
    • dokumentáciu stavebného zámeru, dokumentáciu na územné rozhodnutie a dokumentáciu na stavebné povolenie
    • dokumentáciu na ponuku a dokumentáciu na realizáciu stavby, dokumentáciu na vykonanie prác, ako aj dokumentáciu na zmenu stavby pred dokončením a dokumentáciu skutočného realizovania stavby.

 

 

 

Zabezpečíme dokumentáciu pre EIA proces najmä zámery a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dopravno-inžinierske prieskumy, geodetické práce a iné dokumentácie.

 

 

 

 

V tejto oblasti ide najmä o projektovanie a autorský dozor pre:

 

    • Dopravné stavby (cesty a diaľnice, železnice, mosty, priepusty a iné).
    • Pozemné stavby (administratívne a obytné budovy, hotely, priemyselné haly, SSÚD; zameriavanie a skresľovanie skutkového stavu administratívnych budov, historických objektov a kaštieľov, elektrární).
    • Podzemné stavby (hĺbené a razené cestné a železničné tunely, sanácie a rekonštrukcie tunelov, únikové, kanalizačné a vodovodné štôlne, podzemné garáže a ostatné špeciálne podzemné stavby, vrátane ich technologického vybavenia).
    • Vodohospodárske stavby (vodovody, kanalizácie, vodojemy, nádrže čistej a odpadovej vody, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd, atď.).
    • Geotechnika (pilóty, mikropilóty, prúdová injektáž, podzemné steny, oporné a zárubné múry, kotevné konštrukcie, špeciálne geotechnické konštrukcie, ako sú sanácie zosuvov, skalných svahov, násypy, podchytávanie základov, protipovodňové opatrenia, zlepšovanie zemín a pod.).

 

Pri projektovaní využívame BIM metódu (Building Information Modeling), ktorá je pripravená na tímovú prácu a kooperáciu profesií, čo sa prejaví vo vyššej kvalite samotných projektov.

Zabezpečujeme stavebný, geotechnický a technický dozor investora pre:

 

   • diaľnice, cesty a mosty
   • pozemné stavy
   • tunely, podzemné stavby
   • vodohospodárske stavby
   • železničné stavby

Zabezpečujeme inžiniersku činnosť pri príprave stavieb, vrátane zabezpečenia právoplatných územných rozhodnutí, stavebných povolení a schvaľovacích rozhodnutí pre:

 

 • diaľnice, cesty a mosty
 • pozemné stavby
 • tunely a iné podzemné stavby

Zabezpečujeme majetko-právne vysporiadanie pre diaľnice, cesty, mosty a iné stavby.

Zabezpečujeme geodetickú činnosť pre:

 • diaľnice, železnice, cesty a mosty
 • pozemné stavby
 • tunely a iné podzemné stavby

Zabezpečujeme expertíznu a poradenskú činnosť pre všetky druhy stavieb. Ako aj geotechnický monitoring a jeho vyhodnocovanie, vypracovanie noriem, predpisov a smerníc. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. pre svoje oblasti pôsobenia poskytuje, spracováva a realizuje kurzy a školenia.