Rekonštrukcia a investičná podpora Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji

Expertízna činnosť:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj a Spojená škola Ivanka pri Dunaji

 

Naše práce a doba ich trvania:
Expertízne posúdenie stavby, vypracovanie dokumentácie skutočného zrealizovania stavby (pasport stavby), dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) a inžinierska činnosť ÚR, SP

Kolaudácia: 2017 – 2019

 

Popis projektu:
Záujmové územie sa nachádza v obci Ivanka pri Dunaji pred obcou Zálesie. Pôvodne slúžil areál Hydinárskym závodom. V súčasnosti sa areál využíva ako stredisko odbornej praxe Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. V areáli sa nachádza 15 existujúcich stavebných objektov, pričom táto dokumentácia rieši 16 stavebných objektov, ktoré vzniknú rekonštrukciou a prístavbou nových častí k objektom. Hala SO 01 je v súčasnosti využívaná ako odborná učebňa ustajnenia koní. V objekte je navrhované iba doplnenie kamerového systému. Hala SO 02 je v súčasnosti využívaná ako odborná učebňa pre výkrm brojlerových kurčiat. V objekte je navrhovaná rekonštrukcia elektroinštalácie a VZT. Hala SO 03 je v súčasnosti využívaná ako odborná učebňa pre výkrm moriek. V objekte je navrhovaná výmena technológie napájania, kŕmenia, rekonštrukcia elektroinštalácie, kanalizácie a VZT. Hala SO 04 je v súčasnosti v prenájme súkromných spoločností (zámočnícka a stolárska dielňa). Nový návrh dispozičného riešenia mení využitie objektu. SO 05 pôvodne slúžil ako prevádzkový prístrešok. Nový návrh dispozičného riešenia mení využitie objektu. SO 06 je momentálne využívaný ako exteriérová učebňa – koterce pre ustajnenie psov. Nový návrh rieši rekonštrukciu kotercov. SO 07 je využívaný ako náhradný elektrický zdroj. Objekt bude v rámci realizácie SO 15 zdemolovaný. Objekt SO 08 pôvodne slúžil ako sociálno-prevádzkový objekt. Nový návrh rieši rekonštrukciu priestorov, kde vznikne OU veterinárstva, OU hygieny. V objekte SO 10 OU – skladovanie objemových krmív a stelív je navrhovaná rekonštrukcia podlahy, výmena okien a doplnenie VZT. Prístavbou k objektu SO 10 vznikne podobjekt SO 16 OU – hala pre farmový chov zvierat. Pri objekte je navrhnutý aj SO 17 sklad hospodárskych hnojív. Stavebný objekt SO 11 je momentálne využívaný ako sklad. V existujúcom objekte SO 12 vodný zdroj nie sú plánované žiadnu úpravy. Objekt SO 13 rieši úpravu areálových komunikácii, ktoré budú poškodené pri výstavbe objektov (prekopávky IS) a návrh nových komunikácii, ktoré pripájajú rekonštruované objekty. SO 14 rieši sadové úpravy v areály. Stavebný objekt SO 15 rieši prekrytie exitujúcej vonkajšej jazdiarne tak, aby výučba jazdenia mohla byť využívaná počas celého roka.