Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Rýchlostná cesta R1 Sielnica, úprava križovatky

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Prepracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), vrátane kompletnej dokumentácie na ponuku (DP).
2013

 

Popis projektu:
Realizáciu stavby si vyžiadal nevyhovujúci stav križovatky z hľadiska bezpečnosti dopravy. Existujúce technické parametre mimoúrovňovej križovatky „Sielnica“ rýchlostnej cesty R1 (I/66) a cesty III/06614 nezodpovedajú technickým požiadavkám platných technických noriem pre tento druh križovatiek (STN 73 6102), t.j. v križovatke nie sú vybudované pripájacie a odbočovacie pruhy, čo spôsobuje dopravné kolízie pri vjazde a výjazde vozidiel na rýchlostnú cestu R1.
V rámci rekonštrukcie križovatky sa vybudujú pripájacie a odbočovacie prídavné pruhy, čo si vyžiada aj rozšírenie mostného objektu, vybudovanie zárubných múrov pod mostom na ceste III/06614 a pozdĺž parkoviska a prekládku telekomunikačných káblov Slovak Telekom a.s.