Rýchlostná cesta R55 Staré Město – Moravský Písek (Česká republika)

Projektant:
HBH / COMPLEX / AMBERG / LINK / GEOTEST

 

Objednávateľ:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) 9 mostných objektov 2016 –

 

 

Popis projektu:
Trasa rýchlostnej cesty R55 začína od cesty I/50 – obchvat Uherského Hradišťa na okraji budúcej MÚK Staré Město –juh. Trasa R55 je vedená rovnobežne s traťou ČD Břeclav -Perov, postupne križuje cestu III/4272 (Nedakonice – Zlechov), cestu III/4273 (Nedakonice – Boršice) a cestu III/427 (pri Nedakonici a taktiež pri Moravskom Písku). Ďalej trasa R55 križuje existujúce poľné cesty. Koniec stavby bude na ceste II/427 pri Moravskom Písku. Hlavným cieľom je vedenie R55 v spoločnom dopravnom koridore s traťou Břeclav – Perov. Z technického hľadiska bola trasa R55 vedená v takej vzdialenosti od dráhy, aby to umožnilo vyvinutie mimoúrovňovej križovatky (Staré Město juh a Nedakonice). Ped koncom úseku bola trasa navrhnutá tak, aby nezasahovala do pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (PUPFL).


Počet preložiek komunikácií / dĺžka:
   – rýchlostná cesta 1 / 8800 m,
   – cesta II. triedy 2 / 1920 m,
   – cesta III. triedy 2 / 1142 m.

 

Počet križovatiek / druh:
   – 1 / MÚK štvorlístková (väčšia časť v stavbe 5507),
   – 1 / MÚK kosoštvorcová + deltovitá.

 

Mostné objekty na R55 /počet polí:
   – 3 / 3-polový,
   – 2 / 2-polový,
   – 1 / 1-polový.

 

Mostné objekty nad R55 /počet polí:
   – 1 / 4-polový,
   – 2 / 2-polový.