Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Stredisko správy a údržby diaľnic Mengusovce

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (červená kniha):
2007-2013

 

Popis projektu:
Navrhovaná stavba je súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v Slovenskej republike prebiehajúceho po trase Bratislava – Žilina – Košice – hranica s Ukrajinou. Po dobudovaní bude predmetný úsek súčasťou európskej cesty E 50, ktorý prechádza z Francúzska cez Nemecko, Čechy, Slovensko, Ukrajinu a Rumunsko, ďalej na juh.
Z hľadiska širších dopravných vzťahov predstavuje navrhovaný diaľničný úsek časť vetvy a multimodálneho koridoru č. V (Bratislava – Žilina – Poprad – Košice – Užhorod – Ľvov). Podľa projektu TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment) je predmetný úsek diaľnice zaradený do krétsko – helsinského koridoru.
Areál Strediska správy a údržby diaľnic Mengusovce je súčasťou stavby Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce. Miesto stavby areálu strediska sa nachádza v blízkosti obce Lučivná a Mengusovce, v priestore vymedzenom zo severu preložkou cesty I/18 a z juhu diaľnicou D1 Važec – Mengusovce na poľnohospodárskej pôde.
Stredisko správy a údržby diaľnic bude slúžiť pre potreby správy a údržby priľahlého úseku diaľnice D1. Obsahuje objekty administratívy a dozoru nad diaľnicou, skladové objekty, garáže pre vozidlá údržby, udržovne vozidiel a ďalšie pomocné stavby, ktoré slúžia prevádzke strediska.
Areál SSÚD je komunikačne napojený na diaľnicu D1 a jej príjazdové komunikácie pri obci Mengusovce. Hlavný vstup do areálu SSÚD je zo severnej strany z obslužnej komunikácie, na juhozápadnej strane je výjazd z areálu SSÚD nadväzujúci priamo na diaľnicu v smere Liptovský Mikuláš.