Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Tunel Bôrik

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (červená kniha):
2006-2013

 

Popis projektu:
Základné parametre tunela Bôrik :
Dĺžka razeného tunela (PTR/ĽTR):          931 / 935 m
Dĺžka tunela s portálmi (PTR/ĽTR):        979 / 985 m
Technológia výstavby tunela:                  cyklické razenie NRTM, hĺbenie
Prierez tunela:                                             plocha výrubu 79,5 – 115,9 m2
                                                                        plocha užitočného priestoru 57,5 m2
Šírka tunela:                                                 9,5 m
Svetlá výška tunela:                                   7,027 m v osi
Priechodný prierez tunela:                      41,66 m2
Výška priechodného prierezu:                4,8 m
Šírka jazdného pruhu:                              3,50 m
Šírka núdzového pruhu:                          3,50 m
Šírka núdzového chodníka:                    2 x 0,85 m
Šírka medzi obrubníkmi:                         7,50 m
Výška obrubníka:                                       0,15 m
Výška nad služobným chodníkom:      2,20 m
Polomer smer. oblúka (PTR/ĽTR):        1006,45; 2000.41; 1000.18 m/ 993,94;                                                                               1100,21; 2206,7 m
Pozdĺžny sklon tunela (PTR/ĽTR):       -1,13% / -0,92% / -1,416% -1,05% / -1,44%
Max. výška nadložia:                                113 m
Min. výška nadložia:                                 1,50 m

Geologické pomery:
Kvartérny komplex a horniny chočského príkrovu. Kvartérny komplex bol zastúpený deluviálnymi sedimentami, v rámci ktorých boli vyčlenené íly, kamenitoílovité a ílovitokamenité sute, eluviálnymi sedimentami v zastúpení rozložených dolomitov a glacifluviálnými sedimentami.
Horniny chočského príkrovu tvorili väčšinou dolomity a v úseku núdzových zálivov lunzské ílovité bridlice. Pri portálových častiach a v mieste tektonických porúch boli horniny značne tektonicky porušené, silne zvetrané až rozložené.

 

Počet núdzových zálivov (PTR/ĽTR):                    1 / 1
Počet otáčacích zálivov:                                          0
Počet priechodných priečnych prepojení:         2
Počet SOS výklenkov (PTR/ĽTR):                           7 / 7
Počet prejazdných priečnych prepojení:            1
Počet hydrantových výklenkov (PTR/ĽTR):        7 / 7
Vetranie tunela:                                                         pozdĺžne


Ostatné technologické vybavenie:
PS 271-64.11 Napájanie tunela elektrickou energiou, PS 271-65.11 Bezpečnostné zariadenia,
PS 271-66.11 Centrálny riadiaci systém, PS 271-67.11 EPS, PS 271-68.11 Osvetlenie tunela,
PS 271-70.11 Vetranie tunela
Ľavá a pravá tunelová rúra razená a hĺbená časť
primárne a sekundárne ostenie tunela v dĺ. PTR 935 m, LTR 985 m
Únikové chodby – primárne a sekundárne ostenie únikových ciest v dĺ.ÚC1 13,90 m, ÚC 2 33,80 m, ÚC 3 16,50 m.
Núdzové zálivy – Jednostranné NZ v počte 1 ks
Odvod drenážných vôd: bočné drenážne odvodnenie tunela DN 200 dĺ. PTR 1870 m, LTR 1970 m
pozdĺžne drenážne odvodnenie tunela DN 350 PTR 935 m, LTR 985 m
priečne odvodnenie tunela DN 200 dĺ. 550 bm
Odvod oplachových vôd – odvodnenie oplachových vôd z tunela pomocou štrbinových žľabov PTR 935 m, LTR 985 m
Vozovka, chodníky a kábelové trasy – vozovka, chodníky a kabelové trasy PTR 1008 m, LTR 1020 m


Skladba vozovky v razenom tuneli :
Cementobetónová doska CB I – 260 mm (170/90)
Cementová stabilizácia SC I – 220 mm
Drenážna vrstva štrkodrva ŠD 0-32, min 330 mm
Požiarny vodovod: Požiarny vodovod TVL DN 200 – 630 bm
Požiarny vodovod TVL DN 150 – 2022 bm
Rozvodňa a trafostanica VP, ZP
Kolektor VP, ZP: Káblové šachty v počte 7 ks
Káblovod v dĺ. 193,60 m
Zárubný múr VP dĺ. 82,0 m