Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Tunel Horelica – Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov

Inžinierska činnosť:
Združenie AMBERG & PROMA & R-PROJECT

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Inžinierska a konzultačná činnosť pre technologické vybavenie
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP)
2010 – 2011

 

Popis projektu:
Pripravovaný úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec má dĺžku 5673m. Navrhnutý koridor bol vybraný na základe niekoľkých technických štúdií a posúdení vplyvov stavby na životné prostredie. Pri trasovaní diaľnice sa napriek mimoriadne zložitým podmienkam pre výstavbu v maximálnej možnej miere vyhovelo požiadavkám dotknutých obcí. Trasa diaľnice na začiatku prechádza strmými ľavostrannými svahmi rieky Kysuca, ďalej je vedená do údolnej nivy Kysuce a náplavového kužeľa Bukovského potoka, pokračuje najkomplikovanejším úsekom diaľnice v súbehu so železničnou stanicou Čadca, cez zastavané časti mesta svahmi miestnych častí U Manči, U Špindli, ktoré sú poznačené veľkými svahovými poruchami. Po preklenutí miestnej časti Podzávoz trasa prechádza údolím rieky Čierňanka, pokračuje úpätím Furmanca až do katastra obce Svrčinovec. V koridore diaľnice sú umiestnené výrazné územné líniové prvky, ako rieka Kysuca, rieka Čierňanka, cesta 1.triedy I/11, železničná trať Čadca – Zwardoň a Čadca – Bohumín. Diaľničný úsek bude tvoriť 266 stavebných objektov pričom ich zloženie je nasledovné:
   – 22 mostných objektov,
   – 35 oporných a zárubných múrov,
   – 5 lokalít s geotechnickými sanačnými opatreniami,
   – 28 protihlukových stien s dĺžkou cca 11,1km,
   – rozsiahle fasádne úpravy,
   – preložky a úpravy inžinierskych sieti,
   – informačný systém diaľnice.