Tunel Ovčiarsko

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (žltá kniha):
2014-trvá

 

Popis projektu:
Dĺžka razeného tunela ĽTR: 2 300 m
Dĺžka razeného tunela PTR: 2 320 m
Dĺžka hĺbenej časti tunela ĽTR: 67 m
Dĺžka hĺbenej časti tunela PTR: 40 m
Technológia výstavby tunela: zásadách NRTM – cyklické razenie
Navrhovaný tunel je kategórie 2T – 8,0 podľa STN 73 7507 s jednosmernou premávkou. Južná (pravá) tunelová rúra (407-00):
Pravý jazdný pás (smerový oblúk R=4000 m – prechodnica – prechodnica – smerový oblúk R=738,99 m – prechodnica – smerový oblúk R=822,50 m – prechodnica – prechodnica – smerový oblúk R=1102,50 m – prechodnica – smerový oblúk R=1371,01 m – prechodnica)
Výškové vedenie trasy: 1,70 %
Priečny sklon jazdného pasu: preklápanie z -2,5 % na -2,5 %

Severná (ľavá) tunelová rúra (408-00):
Ľavý jazdný pás (prechodnica – smerový oblúk R=777,50 m – prechodnica – prechodnica – smerový oblúk R=1152,50 m – prechodnica – smerový oblúk R=960 m – prechodnica)
Výškové vedenie trasy: 1,68 %
Priečny sklon jazdného pasu: preklápanie z -2,5 % na -2,5 %
Južná (pravá) a severná (ľavá) tunelová rúra:
Šírka vozovky medzi obrubníkmi: b0=8,0 m
Šírka jazdného pruhu: a= 2×3,75 m
Šírka postranného vodiaceho prúžku: v1=0,25 m
Prejazdná výška: h=4,8 m
Šírka núdzového chodníka: p=1,0 m
Výška priechodného priestoru nad núdz. chodníkom: h1=2,2 m

Geologické pomery:
Horninový masív tunela Ovčiarsko je na základe výsledkov podrobného inžinierskogeologického prieskumu a archívnej, geologickej preskúmanosti tvorený a zastúpený dvomi základnými tektonickými jednotkami:
Manínskou jednotkou – zastúpená flyšovým súvrstvím obalu bradlového pásma, ktorý je tvorený súvrstvím slieňov, slienitých bridlíc, vápnitých ílovcov, pieskovcov, piesčitých vápencov. Horniny sú tektonicky porušené.
Vnútrokarpatským paleogénom, ktorý je zastúpený flyšovým súvrstvím paleogénneho komplexu.
Počet priechodných priečnych prepojení: 8
Počet SOS výklenkov (PTR/ĽTR): 13/13
Počet hydrantových výklenkov (PTR/ĽTR): 13/13
Počet výklenkov ČD: 33/33
Vetranie tunela: pozdĺžne
Stavebný dozor na objektoch :
Ľavá a pravá tunelová rúra – razená a hĺbená časť
primárne a sekundárne ostenie tunela v dĺ. PTR 2367 m, LTR 2360 m
Únikové chodby: primárne a sekundárne ostenie únikových ciest
PP-CH -5 ks
PP-OV-T-3 ks
SOS/PV výklenky – 13/13
ČD/ČD výklenky – 33/33
Núdzové zálivy – Jednostranné NZ v počte 3 ks
Odvod drenážných vôd: bočné drenážne odvodnenie tunela DN 200, DN 250
PTR 2367 m,
LTR 2360 m
Odvod oplachových vôd – odvodnenie oplachových vôd z tunela pomocou štrbinových žľabov PTR 2367 m, LTR 2360 m
Vozovka, chodníky a kábelové trasy – vozovka, chodníky a kabelové trasy PTR 2367 m, LTR 2360 m
Skladba vozovky v razenom tuneli :
Cementobetónová doska CB I – 250 mm (160/90)
Cementová stabilizácia SC I – 220 mm
Drenážna vrstva štrkodrva ŠD 0-32, min 300 mm
Požiarný vodovod – Požiarný vodovod TVL DN 150 – PTR 2367 m, LTR 2360 m
Technologická centrála VP, ZP