Tunel Prešov

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (červená kniha):
2017-trvá

 

Popis projektu:
Typ tunela: dvojrurovy tunel s jednosmernou premávkou v každej rúre
Druh tunela: razený tunel s krátkymi hĺbenými úsekmi
Návrhová rychlosť: 100 km/hod
Dĺžka tunela: Severná (ľavá) tunelová rúra (STR): 2230,5 m
Južná (pravá) tunelová rúra (JTR): 2244 m
Staničenie portalov: Západný portál: STR km 0,614 500
JTR km 0,623 000
Východný portál: STR km 2,845 000
JTR km 2,867 000
Šírka vozovky medzi obrubníkmi: 7,5 m
Šírka chodníkov: 2 x 1,0 m
Výška prejazdného prierezu tunela: 4,8 m
Svetla výška nad chodníkom: 2,2 m

Geologické pomery:
Západný portál tunela Prešov je situovaný v morfologickom chrbte ohraničenom dvoma údoliami, ktoré odvodňujú priľahlé svahy. Kvartér v oblasti západného portálu je vo vrchnej časti tvorený deluviálnymi zeminami charakteru siltu a ílu piesčitého až ílu s nízkou až strednou plasticitou, pevnej konzistencie. Hrubka deluviálnych ilov a siltov, sa pohybuje v rozsahu 0,5 – 2,1 m. Pod vrstvou deluviálnych ílov a siltov vystupujú polohy kamenito-ilovitych až ilovito-kamenitych sutí. Ich granulometricke zloženie je premenlive, zavisi od litologickeho zloženia ulomkov. Hrubka suti sa pohybuje v rozsahu od 1,0 – 4,5 m.
Vychodny portal tunela je situovany na svahu SV smerom od udolia rieky Torysa. Svah, na ktorom je situovaný portal je postihnutý svahovými deformáciami. Na svahu možno pozorovať veľmi výrazne odlučné hrany o max. vyške do 10 m. Takisto akumulačná oblasť ma zreteľne morfologické ohraničenie. Predpoklada sa, že zosuvne uzemie vzniklo pri intenzivnej eroznej činnosti rieky Torysy v davnej geologickej minulosti, kedy uvedeny svah predstavoval jej narazovy breh. Takto vznikli svahove deformacie frontalneho charakteru. Zosuvna štruktura vznikla aj vďaka vhodnym geologickym podmienkam, kedy spodnu časť tvoria prevažne ilovce a v hornej časti bola zistena prevaha pieskovcov. Podrezavanim pomerne plastickych ilovcov dochadzalo k pohybu blokov pieskovcov po nich. Takto vznikli blokove deformacie značneho rozsahu.

Počet núdzových zálivov: 2
Počet priechodných priečnych prepojení: 8
Počet SOS výklenkov (PTR/ĽTR): 17/17
Počet hydrantových výklenkov (PTR/ĽTR): 17/17
Počet výklenkov ČD : 38/38
Vetranie tunela : pozdĺžne
Ľavá a pravá tunelová rúra: razená a hĺbená časť
primárne a sekundárne ostenie tunela v dĺ. PTR 2244 m, LTR 2230,5 m
Núdzové zálivy: Jednostranné NZ v počte 2 ks
Únikové chodby: primárne a sekundárne ostenie únikových ciest
PP-CH -2 ks
SOS/PV výklenky – 4/4
ČD/ČD výklenky – 10/10
Odvod drenážných vôd: bočné drenážne odvodnenie tunela DN 200, DN 250
PTR 2244 m,
LTR 2230,5 m
Odvod oplachových vôd – odvodnenie oplachových vôd z tunela pomocou štrbinových žľabov PTR 2244 m m, LTR 2230,5 m
Vozovka, chodníky a kábelové trasy – vozovka, chodníky a kabelové trasy PTR 2244 m, LTR 2230,5 m
Skladba vozovky v razenom tuneli :
Cementobetónová doska CB I 250 mm (160/90)
Cementová stabilizácia SC I 220 mm
Drenážna vrstva štrkodrva ŠD 0-32, min 300 mm
Požiarný vodovod – Požiarný vodovod TVL DN 150 – PTR 2244 m, LTR 2230,5 m