Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Tunel Soroška - Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou

Stavebný dozor:
Združenie R2 Rožňava-Jablonov nad Turňou tvorené:
Dopravoprojekt a.s.
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Geoconsult, spol s.r.o

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor (AD) tunela Soroška
2015 – 2018

Popis projektu:
Mesto Rožňava je križovatkou cestných komunikácií, z ktorých najvyšší dopravný význam majú cesty I/50 Zvolen – Košice a I/67 Rožňava – Poprad. Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou je na komunikačný systém napojený v dvoch križovatkách.
Začiatok úpravy rýchlostnej cesty R2 je situovaný v križovatke Rožňava. Koniec úpravy navrhovanej rýchlostnej cesty (km 14,1 ) je situovaný v križovatke Jablonov nad Turňou. Celková dĺžka rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou je 14100 m a bude ju tvoriť 213 častí v nasledovnom zložení:
   – 12 mostných objektov,
   – oporné a zárubné múry,
   – 1 tunelový objekt,
   – stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty,
   – preložky a rekonštrukcie ciest,
   – preložky a úpravy vodných tokov,
   – preložky a úpravy inžinierskych sietí,
   – odpočívadlo.


Jedným z dôležitých cieľov Slovenskej republiky je napojenie dopravnej siete na európsku diaľničnú dopravnú sieť. Tento úsek rýchlostnej cesty bude súčasťou južného koridoru R2 na území Slovenskej republiky. Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou bude po uvedení do prevádzky samostatným úsekom, na ktorý sa v budúcnosti napoja úseky R2 Gombasek – Rožňava zo západnej strany a Jablonov nad Turňou – Včeláre z východnej strany.