Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Tunel Stratená – rekonštrukcia tunela na I/67

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

 

Naše práce a doba ich trvania:
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
Začiatok prác: 08/2014
Ukončenie prác: 11/2014

 

Popis projektu:
Cesta I/67 je súčasťou cestnej siete SR v smere sever – juh so začiatkom na ceste I/50 v meste Rožňava, prechádza severným smerom cez mestá Dobšiná, Poprad, Kežmarok na hraničný priechod Lysá Poľana SR/PR. Na území východného Slovenska tvorí základný komunikačný systém s prepojením okresných miest Kežmarok – Poprad – Rožňava.
Predmetná stavba leží v katastrálnom území Stratená a Dobšiná v Národnom parku Slovenský raj, jeho Národnej prírodnej rezervácii Stratená. V dotknutom území platí v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny najvyšší 5. stupeň ochrany.

– kategória C 7,5/50
– základná návrhová rýchlosť vn= 50 km/h