Tunel Třebovice – železničný (Česká republika)

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
ŽS Brno, a.s., Česká republika

 

Naše práce a doba ich trvania:
V rámci projektu boli vykonávané práce na objekte tunela, oporného múru, pilótovej steny a zaistenia svahu.
Začiatok prác: 07/2003
Ukončenie prác : 06/2004

 

Popis projektu:
SO 55-21-01 rieši návrh konštrukcie tunela v km 7,675-7,770. Celková dĺžka tunela je 95,00m. Tunel je navrhnutý v úseku najväčšieho zahĺbenia nivelety koľají pod terén v priestore križovania nového vedenia trate s pozemnou komunikáciou – cestou I/14 Č. Třebová – Svitavy a zároveň v mieste kríženia s pôvodným Třebovickým tunelom (v km 7,379-7,891 v staničení pôvodnej trate). Povrch zásypu tunela slúži tak pre prevedenie komunikácie č. I/14, ako aj pre biokoridor pre voľný pohyb zvierat cez železničnú trať. Tunel je dĺžky 95 m s minimálnym nadožím 0,6 – 2,3 m, ktoré predstavuje technické minimum z hľadiska riešenia kríženia komunikácií a biokoridor.