Tunel Žilina

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (žltá kniha):
2014-trvá

 

Popis projektu:
Dĺžka razeného tunela ĽTR: 648,5 m
Dĺžka razeného tunela PTR: 657 m
Dĺžka hĺbenej časti tunela ĽTR: 35,5 m
Dĺžka hĺbenej časti tunela PTR: 30 m
Technológia výstavby tunela: zásadách NRTM – cyklické razenie
Navrhovaný tunel je kategórie 2T – 8,0 podľa STN 73 7507 s jednosmernou premávkou.
Južná (pravá) tunelová rúra (447-00):
Pravý jazdný pás (prechodnica – smerový oblúk R=920 m – prechodnica – smerový oblúk R=780,0 m – prechodnica – smerový oblúk R=1200 m – prechodnica – smerový oblúk R=720 m)
Výškové vedenie trasy: 0,53%
Priečny sklon jazdného pasu: klopenie max. +4,96% – min. +3,0%

Severná (ľavá) tunelová rúra (448-00):
Ľavý jazdný pás (smerový oblúk R=720 m – prechodnica – smerový oblúk R=817,50 m – prechodnica – smerový oblúk R=740 m)
Výškové vedenie trasy: 0,55%
Priečny sklon jazdného pasu: klopenie max. +4,96% – min. +4,5%

Južná (pravá) a severná (ľavá) tunelová rúra:
Šírka vozovky medzi obrubníkmi: b0=8,0 m
Šírka jazdného pruhu: a= 2×3,75 m
Šírka postranného vodiaceho prúžku: v1=0,25 m
Prejazdná výška: h=4,8 m
Šírka núdzového chodníka: p=1,0 m
Výška priechodného priestoru nad núdz. chodníkom: h1=2,2 m
Priečne prepojenia:
Priechodný prierez:
Priechodná šírka: b=2,0 m
Priechodná výška: h=2,4 m

Geologické pomery:
Horninový masív je budovaný paleogénnym súvrstvím ílovcov a pieskovcov, s prevahou ílovcov v celom hodnotenom úseku. Od VP je prekrytý formáciou kvartérnych pokryvných útvarov reprezentovaných terasovým a deluviálnym komplexom. Kvartér – terasový komplex je zastúpený terasovými ílmi (resp. polygenetický materiál), štrkmi s polohami piesku. Medzi najvýznamnejšie geodynamické procesy, ktoré sú vyvinuté v koridore tunela Žilina patria svahové pohyby, zvetrávanie, erózia, objemové zmeny, zemetrasenie a neotektonické pohyby.
Svahové pohyby – zosuvné územie. Zastúpenie zosuvného delúvia je vyvinuté v okolí západného portálu, ktoré však nezasahuje bezprostredne do portálovej časti tunela, ale v jeho východnej okrajovej časti bude realizovaný zárez.
Zvetrávanie veľmi výrazne degradovalo poloskalné horniny paleogénneho komplexu na zeminy. Zóna zvetrania zasahuje do hĺbky až viac ako 10 m od povrchu paleogénneho podložia. Výraznejšie vplyvy zvetrávanie sú najmä v masívoch porušených tektonikou, resp. so zastúpením ílovcov s výrazným obsahom nestabilných ílových minerálov.

 

Počet priechodných priečnych prepojení: 2
Počet SOS výklenkov (PTR/ĽTR): 4/4
Počet hydrantových výklenkov (PTR/ĽTR): 4/4
Počet výklenkov ČD: 10/10
Vetranie tunela: pozdĺžne
Stavebný dozor na objektoch:
Ľavá a pravá tunelová rúra: razená a hĺbená časť
primárne a sekundárne ostenie tunela v dĺ. PTR 687 m, LTR 684 m
Únikové chodby: primárne a sekundárne ostenie únikových ciest
PP-CH -2 ks
SOS/PV výklenky – 4/4
ČD/ČD výklenky – 10/10
Odvod drenážnych vôd: bočné drenážne odvodnenie tunela DN 200, DN 250
PTR 687 m,
LTR 684 m
Odvod oplachových vôd – odvodnenie oplachových vôd z tunela pomocou štrbinových žľabov PTR 687 m, LTR 684 m
Vozovka, chodníky a kábelové trasy – vozovka, chodníky a kabelové trasy PTR 687 m, LTR 684 m
Skladba vozovky v razenom tuneli:
Cementobetónová doska CB I – 250 mm (160/90)
Cementová stabilizácia SC I – 220 mm
Drenážna vrstva štrkodrva ŠD 0-32, min 300 mm
Požiarny vodovod – Požiarny vodovod TVL DN 150 – PTR 687 m, LTR 687 m