Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh

Stavebný dozor:
Združenie D1 Prešov západ – Prešov juh

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie dokumentácie na stavebne povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon stavebného dozoru (AD)
2012 – 2013

 

Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)
2017-trvá

 

Popis projektu:
Diaľnica D1 Prešov západ Prešov juh vrátane napojenia úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov – Severný obchvat je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest SR. Jej funkciou je zabezpečenie bezpečného, kapacitného, rýchleho cestného prepojenia s najvyššou úrovňou komfortu pričom zabezpečuje najvyššiu dopravnú funkciu v dotknutom území s nadregionálnou funkciou. Diaľnica D1 Prešov západ –Prešov juh je na začiatku napojená v križovatke „Prešov západ“ na jestvujúcu diaľnicu D1 Svinia – Prešov západ, ktorá je v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov západ je diaľnica D1 zároveň napojená na jestvujúcu komunikačnú sieť tvorenú cestami I/18 a II/546. Výhľadovo bude v križovatke napojená rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat. Na konci je diaľnica napojená v mimoúrovňovej križovatke Prešov juh na jestvujúci úsek D1 Prešov – Budimír, ktorý je prevádzke od roku 1989.
Tento úsek diaľnice bude súčasťou hlavného diaľničného ťahu D1 na území Slovenskej republiky. Navrhovaný úsek diaľnice Prešov západ – Prešov juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov západ, ktorý je v súčasnosti v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov juh je navrhovaná diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Mesto Prešov je dôležitou križovatkou cestných komunikácií z ktorých najvyšší dopravný význam majú cesty I/18 v smere východ – západ a cesta I/68 v smere sever – juh.

Diaľnica je súčasťou multimodálneho dopravného koridoru TEN-T –Koridor V.A a je súčasťou transeurópskej magistrály TEM 4 ( E50 ), TEM 7 ( E371 ).

 

Základné údaje a rozsah stavby je nasledovný:
Dĺžka diaľnice D1: 7,870 km
Kategória diaľnice D1: D 26,5/100
Počet častí stavby: 227
Počet križovatiek: 2 mimoúrovňová križovatka Prešov západ a mimoúrovňová
križovatka Prešov juh
Počet mostných objektov: 18
Tunel Prešov dĺžky: 2 230,5 m severná (ľavá tunelová rúra); 2 244 m južná
(pravá) tunelové rúra
Kategória tunela: 2xT 7,5 / 100
Celková dĺžka mostných objektov: 3 375,9 m, plocha mostov 63 966 m2
Celková dĺžka protihlukových stien: 6 261,3 m, plocha 20 399 m2
Súčasťou stavby je aj prestavba SSÚD Petrovany s novou prevádzkovou budovou.