Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil

Projektant:
Združenie AMBERG & PROMA & R-PROJECT

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
2009 – 2011

 

Popis projektu:
Trasa navrhovaného 2. profilu diaľnice D3 prechádza v súbehu existujúcej cesty I/11 cez členitý reliéf s pomerne veľkými terénnymi prekážkami, ktoré sú prekonávané viacerými opornými múrmi a tunelom. Navrhovaný variant v najväčšej miere obchádza súčasnú zástavbu a aj plánovanú, v zmysle platných územných plánov. Z hľadiska územného návrhu trasy 2. profil diaľnice najviac ovplyvňuje podmienka súbehu s existujúcou cestou I/11 a existujúca ľavá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov 2. profil je navrhnutá v dĺžke 4 km v kategórii D 24,5/80. Bude ju tvoriť 134 stavebných objektov v nasledovnom zložení:


   –  8 mostov na diaľnici,
   – tunel Horelica – pravá tunelová rúra,
   – 18 oporných a zárubných múrov,
   – 32 protihlukových stien s celkovou dĺžkou takmer 5 km, a to vrátane ich         doplnenia na ľavom profile,
   – diaľničná kanalizácia a ORL,
   – preložky a rekonštrukcie ciest,
   – 4 preložky a úpravy vodných tokov,
   – preložky a úpravy inžinierskych sietí,
   – informačný systém diaľnice.