Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Rekonštrukcia rodinného domu vo Fialkovom údolí, Bratislava

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
EXPO LINE s r.o.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)
2016 – 2017

 

Popis projektu:
Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia existujúceho radového domu – Fialkové údolie 9, 11, 13 v Bratislave, pre výstavbu ktorého je určená lokalita vymedzená parcelami v zmluvnom a vlastníckom vzťahu stavebníka. Z hľadiska urbanistického, kompozičného a hmotovo – priestorového členenia je objekt zasadený do vnútroblokovej štruktúry v lokalite s funkciou 102 málopodlažná zástavba – rodinné domy. Rekonštruovaný objekt pozostáva z jedného nadzemného a dvoch podzemných podlaží. Objekt bol navrhnutý a realizovaný v období 1969-74. Predmetom rekonštrukcie je zmena dispozície, celkového vzhľadu objektu v exteriéri aj interiéri, modernizácia priestorov, prevádzkových väzieb a zefektívnenie využitia daných priestorov, pri zachovaní pôdorysného rozmeru a výšky objektu.