Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Tunel Chotômka – Rýchlostná cesta R2 Pravotice – Dolné Vestenice

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Geoconsult, s.r.o

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Stupeň dokumentácie – spracovanie dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR) a na stavebný zámer (DSZ).
Začiatok prác: 05/2010
Ukončenie prác: 02/2011

 

Popis projektu:
Konštrukcia razených tunelových rúr je tvorená dvojvrstvovým ostením (primárnym a sekundárnym) s medziľahlou drenážnou a ochrannou vrstvou a plošnou hydroizoláciou. Tvar konštrukcie je navrhnutý pre cyklické razenie.
Tunel je navrhnutý v zmysle STN 73 7507 ako dvojrúrový tunel, v extraviláne, s jednosmernou premávkou s maximálnou dovolenou rýchlosťou 80 km/h, resp. obojsmernou premávkou v prípade uzavretia jednej z tunelových rúr s maximálnou dovolenou rýchlosťou 60 km/h.


Celková dĺžka tunela:
Pravá tunelová rúra: 596 m
Ľavá tunelová rúra: 589 m


Šírkové usporiadanie tunela je predpísané kategóriou 2T = 7,5 v zmysle STN 73 7507. Základná výška priechodného prierezu je 4,80 m, v osi jazdného pása je výška priechodného prierezu zvýšená na 5,20 m v šírke 3,5 m pre nadrozmerné vozidlá.